Algemene
voorwaarden

Algemene gebruikersvoorwaarden (Web) applicatie Friese Ambassade.

De Friese Ambassade – is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82827087 en is gevestigd aan Jupiter 10 M 8448 CD Heerenveen.

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

 1. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een bedrijf heeft in de agrarische sector, de visserij, veeteelt, jacht en overige ambachtelijke beroepen waarbij Aanbieder direct en rechtstreeks de door hem aangeboden en/of geproduceerde c.q. bewerkte Producten en of Evenementen in de breedste zin van het woord via het Platform aanbiedt aan de Gebruikers van het Platform.
 2. Aanbod: het aanbod van een aanbieder aan een gebruiker.
 3. Diensten: het ter beschikking stellen van het Platform alsmede de apps voor iOS en Android aan Gebruikers en het faciliteren van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder.
 4. Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die gebruik maakt van het Platform.
 5. Producten: de door Aanbieder geproduceerde voedingsmiddelen in de breedste zin van het woord, alsmede overige streekproducten die de Aanbieder zelf verkoopt zoals door Aanbieder aangeboden op het Platform.
 6. De Friese Ambassade: de dienstverlener die het gebruik van het Platform ter beschikking stelt aan een Gebruiker en een Aanbieder.
 7. Platform: de (web)applicatie van De Friese Ambassade waarmee Gebruiker gebruik kan maken van de aangeboden Producten en/of Evenementen van Aanbieder(s).

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen De Friese Ambassade en Gebruiker en op het gebruik van het Platform door elke Gebruiker.

 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 2. De Friese Ambassade gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van De Friese Ambassade en zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel. Pagina 1 van 9 -De Friese Ambassade – Algemene Voorwaarden Gebruiker -verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van De Friese Ambassade.
 3. Het Platform van De Friese Ambassade is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten
 4. Gebruiker dient een account aan te maken alvorens Gebruiker een Product kan afnemen bij een Aanbieder, en gebruik kan maken van het Platform. Hieronder wordt tevens verstaan het contact opnemen met een Aanbieder, het schrijven van een review en/of het ontvangen van diverse pushnotificaties.
 5. Door het reserveren van Producten of een Evenement gaat Gebruiker direct een overeenkomst aan met de Aanbieder voor de uitvoering van het Aanbod zoals door de Gebruiker gekozen. Tenzij anders overeengekomen met de betreffende Aanbieder is Gebruiker gebonden aan de overeenkomst met de Aanbieder, en heeft Gebruiker geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 6. Als aanbieder van het Platform, is De Friese Ambassade geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruiker en Aanbieder.
 7. Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van het Platform. Als Gebruiker niet met deze gebruikersvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt De Friese Ambassade Gebruiker dit Platform verder niet te gebruiken. De Friese Ambassade raadt iedereen aan die gebruik maakt van het Platform de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

 

Artikel 3 – Aanbod

 1. Het Aanbod van de Aanbieder(s) wordt door De Friese Ambassade gepubliceerd op het Platform, op basis van de door de Aanbieder aangeleverde informatie. De Friese Ambassade is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Aanbieder op het Platform.
 2. Gebruiker is op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door het Product en/of een Evenement van Aanbieder te reserveren en/of te betalen.
 3. Indien en voor zover er prijzen in het Aanbod van een Aanbieder zijn opgenomen, zijn deze prijzen onder voorbehoud van zetfouten. Indien het Aanbod ziet op vers gemaakte Producten c.q. verse Producten (zoals groenten) zijn afwijkingen zowel naar boven als naar beneden mogelijk van 10% – 20% van het Aanbod aangegeven grammage /inhoud. Prijzen zijn te allen tijde bij benadering en Gebruiker kan hier geen rechten aan ontlenen.

 

Artikel 4 – Het account

 1. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van volledige toegang en het gebruik van het Platform. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 2. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met De Friese Ambassade en/of het wachtwoord te resetten. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.
 3. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker De Friese Ambassade onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 4. De Friese Ambassade kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van het Platform, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.
 5. De Friese Ambassade spant zich in het Platform ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft volledige toegang tot het Platform nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.

 

Artikel 5 – Gebruik van het Platform

 1. Het is Gebruiker verboden om de (inhoud) van het Platform te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Friese Ambassade.
 2. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van De Friese Ambassade, alsmede op de goede naam van De Friese Ambassade. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van het Platform, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot het Platform berusten uitsluitend bij De Friese Ambassade en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Friese Ambassade aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de volledige toegang en/of het gebruik van het Platform.
 4. De Friese Ambassade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de Friese Ambassade is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij de Friese Ambassade bekend was.
 5. De Friese Ambassade biedt enkel en alleen het gebruik van het Platform aan. De Friese Ambassade heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden Producten en/of Evenementen door de Aanbieder, noch over de juistheid of volledigheid van enige verstrekte informatie van de Aanbieder waaronder meer verstaan de prijzen, (product)omschrijvingen, contactmogelijkheden en overige informatie.
 6. De Friese Ambassade is gerechtigd om (delen van het) Platform te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden, door de Friese Ambassade gekozen/aangewezen wijze.
 7. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het Platform van de Friese Ambassade alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 8. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het Platform. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van het Platform. Gebruiker dient zich te onthouden van:
  1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via het Platform van De Friese Ambassade, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Platforms van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
  2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via het Platform zelf, van processen of programma’s waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de Friese Ambassade of derden hindert of schade toebrengt.
  3. Het schrijven van (onjuiste) reviews, beoordelingen of andere teksten die schade kunnen toebrengen aan het bedrijf of merk(naam) van De Friese Ambassade of een Aanbieder alsmede de aan haar gelieerde bedrijven en personen.

 

 1. De Friese Ambassade is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van het Platform in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor het Platform is bedoeld.
 2. Het Platform biedt Gebruikers de mogelijkheid om zich op te geven voor het ontvangen van een nieuwsbrief van De Friese Ambassade. Indien Gebruikers de nieuwsbrief willen ontvangen kunnen ze zich hiervoor aanmelden via een link. Na registratie kunnen Gebruikers zich afmelden voor de nieuwsbrief, door te klikken op de link in de nieuwsbrief zelf. De Friese Ambassade heeft ten alle tijden het recht om via e-mail te communiceren met de Gebruiker.
 3. Het Platform kan (affiliate)links bevatten van/naar Producten of diensten van derden en/of Aanbieders.
 4. Op het Platform van De Friese Ambassade kunnen informatieve blogs en/of advertenties worden geplaatst en/of ter beschikking gesteld worden door derden. De Friese Ambassade is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de blogs, nieuwsbrief en/of advertenties op het Platform.

 

Artikel 6 – Notice and Takedown

 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is De Friese Ambassade gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. De Friese Ambassade komt het recht toe Gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen en/of het gebruik van het Platform te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij het Platform gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van De Friese Ambassade of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is De Friese Ambassade tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker. De Friese Ambassade zal eventuele inbreukmakende /schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is De Friese Ambassade aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.
 5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij De Friese Ambassade over een inbreukmakend Aanbod, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via email contact@friese-ambassade.nl

 

Artikel 7 – Beschikbaarheid Platform

 1. De Friese Ambassade staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. De Friese Ambassade spant zich in om (de toegang tot) het Platform voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van het Platform. De Friese Ambassade is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van het Platform, het gebruik van het Platform op te schorten. De Friese Ambassade is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van het Platform te kunnen waarborgen.
 2. De Friese Ambassade biedt enkel en alleen het gebruik van het Platform aan. De Friese Ambassade is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruikers en Aanbieders en de uitvoering daarvan.
 3. De Friese Ambassade heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de levering van de aangeboden Producten en/of Evenementen door Aanbieders op het Platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. De Friese Ambassade is nimmer aansprakelijk indien de diensten van de Aanbieder niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.

 

Artikel 8 – Totstandkoming overeenkomst met Aanbieder

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker de overeenkomst definitief maakt door het Product op de locatie van Aanbieder te betalen.
 2. Aanbieder zal de overeenkomst met de Gebruiker elektronisch aan Gebruiker bevestigen op het door de Gebruiker doorgegeven e-mailadres.
 3. De overeenkomst kan alleen door de Aanbieder uitgevoerd worden indien Gebruiker zijn/haar contact- en naw-gegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het reserveren van de Producten of het Evenement.

 

Artikel 9 – Annulering van de overeenkomst

 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, kan een Gebruiker de overeenkomst met een Aanbieder slechts kosteloos annuleren indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. De Aanbieder heeft het recht om (een gedeelte van) de Overeenkomst te annuleren indien Gebruiker zijn of haar gegevens niet volledig en/of juist heeft ingevuld of indien het gereserveerde Product niet op voorraad is bij de Aanbieder. Een en ander geschiedt altijd op basis van de algemene voorwaarden van de Aanbieder.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Op het moment dat het Product of het Evenement is gereserveerd door Gebruiker, is Gebruiker verplicht om de Aanbieder te betalen voor het betreffende Product/Producten of het Evenement.
 2. Terugboekingen zijn in beginsel niet mogelijk. Terugbetaling vindt enkel plaats indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen met de Aanbieder.

 

Artikel 11 – Beperking van Aansprakelijkheid

 1. De Friese Ambassade is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit De Friese Ambassade alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van het gebruik van de Diensten van De Friese Ambassade, afname van de diensten van Aanbieders via het Platform,het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van het Platform, veranderingen in, aan of op het Platform of Diensten van De Friese Ambassade en eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op het Platform.
 3. De Friese Ambassade sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Indien en voor zover De Friese Ambassade aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.
 5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van De Friese Ambassade vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij De Friese Ambassade binnen een week nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.

 

Artikel 12 – Vrijwaring

 1. Gebruiker vrijwaart De Friese Ambassade voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de Producten en/of Evenementen van de Aanbieder aangeschaft via het Platform, het gebruik van de Diensten van De Friese Ambassade, de onrechtmatige inhoud van het Aanbod, overige informatie en/of de geleverde Producten
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij de Friese Ambassade verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan De Friese Ambassade zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 3. Gebruiker vrijwaart De Friese Ambassade van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 4. Gebruiker vrijwaart De Friese Ambassade voor alle aanspraken van Gebruiker en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Gebruiker, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de terbeschikkingstelling van het Platform.
 5. Gebruiker vrijwaart De Friese Ambassade voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij de terbeschikkingstelling van het Platform gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).
 6. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan De Friese Ambassade verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van De Friese Ambassade, alsmede op de goede naam van De Friese Ambassade. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van het Platform, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot het Platform berusten uitsluitend bij De Friese Ambassade en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om het Platform persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. Het is Gebruiker verboden om de intellectuele eigendomsrechten van De Friese Ambassade te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Friese Ambassade. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van De Friese Ambassade berusten uitsluitend bij de Friese Ambassade en worden niet overgedragen aan Gebruiker.

 

Artikel 14 – Klachten

 1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van De Friese Ambassade, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via administratie@friese-ambassade.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil De Friese Ambassade de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. De Friese Ambassade zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 15 – Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat De Friese Ambassade vrij om (delen van de) Platform aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op het Platform met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen het Platform gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen De Friese Ambassade en Gebruiker, en De Friese Ambassade en

Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen De Friese Ambassade en Gebruiker, of door het gebruik van het Platform door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.